2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 6353 Sayılı Af başvuruları hk.

6353 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 63. MADDESİYLE EK YAPILARAK 2547 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BELİRTİLEN YÜKSEK ÖĞRENİM AFFI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN ÖĞRENİMLERİNE BAŞLAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

 

6353 sayılı 4/7/2012 tarihinde kabul edilen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu kanunun Geçici 63. Maddesiyle 2547 sayılı kanuna ek yapılmış ve öğrenci affı konusunda tekrar düzenlemeye gidilmiştir. Bu Kanun 25 Şubat 2011 tarihinden sonra ilişiği kesilen öğrencileri kapsamamaktadır.


Buna göre; 6111 sayılı kanunla değişik 2547 sayılı kanunun geçici 58. Maddesinden süresi içinde başvurmamış olmaları nedeniyle yararlanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvuruda bulunmaları halinde “YTÜ 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki Af Uygulama Esasları”na göre öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

“Söz konusu kanun öğrencilere başvuru süresi için sınırlama getirmemekte olup, öğrenci ilgili Yükseköğretim Kurumuna başvurusundan itibaren ilk eğitim-öğretim yılında öğrenimine başlar.” Bu madde uyarınca 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı başvuruları 04-08 Ağustos 2014 tarihleri arasında alınacaktır. Bu tarihlerden sonra başvuranlar Güz yarıyılı için başvuru hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Bir sonraki yıl başlangıcında ilan edilecek tarihlerde tekrar başvurması gerekmektedir.

 

Başvuru Formu için Tıklayınız. (6111 sayılı Kanun’dan süresi içinde yararlanamayan öğrenciler)

 

 Başvuru sırasında teslim edeceğiniz belgeler:

 

1.     Elektronik ortamda doldurulan başvuru formu,

2.     Nüfus cüzdan fotokopisi

3.     Diploma aslı

4.     Terör suçundan ceza almadığına dair savcılık belgesi

5.     2 adet vesikalık fotoğraf

6.     Askerlik Durum Belgesi  

Askerliğini yapmış olanların Terhis belgesi,

Muaf olanların, muaf olduklarına ilişkin belge,

29 yaşını tamamlamış ve askerliğini henüz yapmamış olanların “Askerlik Durum  Belgesi”ni getirmeleri gerekmektedir.

7.      A-4 boyutunda dosya zarfı. (1 adet)

 

Başvuru Tarihleri:  04-08 Ağustos 2014

 

NOT: Online başvuru formunun doldurulmasının ardından başvuru için gerekli belgelerin şahsen veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirilen kişi tarafından Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. Fax ve e-posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

 

ADAYLARIN KABUL VE INTIBAK IŞLEMLERI

 

25 Şubat 2011 Tarih ve 27857 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan 6111 Sayılı Kanun ve bu kanunun 171, 172 ve 173. maddelerinin uygulamasına ilişkin 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararına dayanılarak hazırlanan ve 28.07.2012 tarih ve 2011/04 sayılı YTÜ Senatosunca kabul edilen “YTÜ 6111 Sayılı Af Kanun Kapsamındaki Af Uygulama Esasları”na uygun olarak gerçekleştirilecektir. YTÜ 6111 Sayılı Af Kanun Kapsamındaki Af Uygulama Esasları duyuru ekindedir.

 

TABİ OLUNACAK YÖNETMELİK

İntibakları yapılan öğrenciler yürürlükte olan YTÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine, senato kararlarına, ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları ile programlarda yürütülen en son öğretim planlarına tâbi olurlar.

 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

a)     Evrakını eksiksiz teslim eden öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır. Başvuru koşullarını sağlayanların intibakları, ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilir.

 

 

b)     Eksik evrakı bulunan öğrencinin intibakı yapılmaz, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılına başvuru hakkından feragat etmiş sayılır. Bir sonraki yıl başlangıcında ilan edilecek tarihlerde tekrar başvurması gerekir.

 

c)     İntibaklar, YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları’na göre düzenlenerek yerleştirileceği sınıf/yarıyıl belirlenir. İntibakları yapılan öğrenciler 2015-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başı itibariyle yürürlükte olan akademik takvime tâbi olurlar.

 

d)     Başvurusu kabul edilen ve intibakı yapılanlar takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı paylarını yatırarak ders seçimi yaptıklarında kayıtlı öğrenci kabul edilirler. Bunun dışında herhangi bir kayıt işlemi yapılmasına gerek yoktur.

 

 

DERS KAYITLARI

 

Ders kayıtları 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi için öncelikle anabilim dalınız ya da anabilim dalınıza ait web sayfasından,  “haftalık ders programınızı” almalısınız. Ders kaydınızı kayıt sırasında size verilen kullanıcı adı ve şifreniz ile bölümünüz öğretim planlarına uygun olarak internet üzerinden öğrenci otomasyon sisteminden yapacaksınız. Derslerde kontenjan/kapasite sınırı olduğundan ders seçiminizi mümkün olduğu kadar kılavuzda belirtilen günlerde yapmanız yararlı olur. Aksi durumda kapasite yetersizliği nedeniyle  kayıt yapamama gibi bir olumsuzlukla karşılaşabilirsiniz.      

 

6353 Sayılı Yasadan Yararlanacak Öğrenciler İçin Hazırlanan Takvim aşağıda verilmiştir.

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN

(6353 SAYILI AF BAŞVURU TAKVİMİ ve BAŞVURU İŞLEMLERİ)

04-08 Ağustos 2014

 

Af Başvurularının alınması

 

11-15 Ağustos 2014

 

Anabilim Dallarınca İntibak Komisyonu Kurulması

 

 

18-22 Ağustos 2014

 

İntibak Komisyonlarınca Başvurusu kabul edilenlerin intibaklarının yapılması

25-29 Ağustos 2014

 

İntibakların Enstitü Yönetim Kurullarınca kabulü ve kayıtların açılması

 

01-05 Eylül 2014

 

Anabilim Dalı Başkanlıklarından şifre zarflarının imza karşılığında teslim alınması

 

10-12 Eylül 2014                        (12 Eylül 2014 saat:17:00'ye kadar)

Güz yarıyılı Katkı Payı Ödeme

11-14 Eylül 2014

Ders Kayıtları

15 Eylül 2014

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı başlangıcı

15 Eylül 2014 (Saat:12:00'ye kadar)

Anabilim Dalı Başkanlıklarınca yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan derslerin tespit edilmesi ve web sayfasında ilan edilmesi

16-17 Eylül 2014

Kapatılan Derslere yazılan öğrencilere, kapatılan dersin yerine yeni ders seçimi hakkı verilmesi (Kapatılan ders / derslerin yerine yeni ders seçmek isteyen öğrenciler "DİLEKÇE İLE" ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvuracaklardır.)