DOKTORA

Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Bu sayfada aşağıda belirtilen sureçler tanımlanmaktadır.

 

 

 

Doktora Süreci 

 

 

 

Doktora mezuniyet koşulları 

 • Doktora programları için tanımlı olan azami süre içinde, ders/kredi koşullarını sağlamış olmak,
 • AGNO’nun en az 3.00/4.00 olması,
 • Tez sınavından başarılı olmak,
 • Mezun olunmak istenilen yarıyılda uzmanlık alan ve tez dersi kaydının yapılmış olması,
 • İlgili doktora programı için tanımlanan yayın şartının sağlanmış olması,
 • Tezin ciltlenmiş en az 3 (üç) kopyasının tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde enstitüye teslim edilmesi ve tezin şekil yönünden uygun olması gerekir. Öğrencinin dilekçe ile başvurması ve danışmanın onayı halinde, tez teslim süresi EYK kararı ile en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilir.
 • Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nihai nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.
   

 

 

 

Danışman Seçimi 

 • Kayıt olan her öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığı önerisi ve EYK onayıyla bir tez danışmanı atanır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı veya lisansüstü program yürütücüsü tarafından yapılır.
 • Öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin talebi, anabilim dalı görüşü ve ilgili EYK kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı ataması yapılır.
 • Tez danışmanı, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans çalışmasını ilk danışman olarak yöneten ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir.
   

 

 

 

Yeterlik Aşaması 

 • Yeterlik sınavı, kredili/kredisiz derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
 • Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
 • Yeterlik sınavları ilgili EYK kararı ile belirlenen takvime göre güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki defa yapılır.
 • Yeterlik sınavları, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
 • Programın öngördüğü ders/kredi koşullarını sağlayan;
 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar,
 • Lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş öğrenciler, en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
 • Yeterlik sınavı başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
 • Yeterlik sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.
 • Öğrenci yeterlik sınavı için başvurusunu otomasyon sistemi üzerinden yapar. Sınava gireceklerin listesini Fen Bilimleri Enstitüsü, anabilim dalı başkanlığına bildirir.
 • Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrencilerin ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
 • Yeterlik sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.
 • Yazılı sınav, yeterlik yazılı sınav jürisi tarafından iki aşamada yapılır.
 • I. aşama yeterlik yazılı sınavı, anabilim dallarının lisans ve yüksek lisans düzeyindeki derslerini kapsar.
 • II. aşama yeterlik yazılı sınavı ise anabilim dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsar.
 • Lisans programı olmayan disiplinlerarası programlar için yeterlik yazılı sınavı yalnızca II. aşama yeterlik yazılı sınavından oluşur.
 • Yazılı bilim sınavı için her aşama en fazla 120 dakikadır.
 • Öğrenci yeterlik yazılı sınavlarının her aşamasından en az 60/100 puan almalıdır ve yazılı bölüm ortalaması en az 70/100 olmalıdır.
 • Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır.
 • Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının her birinin ağırlığı %50 olup, yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.
 • Yazılı sınavların herhangi bir aşamasından, yeterlik sınavının her bir bölümünden veya yeterlik sınav ortalamasından minimum puan koşullarını sağlayamayan öğrenci yeterlikten başarısız sayılır.
 • Bir sonraki sınav döneminde yeniden sınava başvurur ve başarısız olduğu bölümden sınava tabii tutulur. Başvuru yapmayan veya sınava girmeyen öğrenci yeterlik sınavından ikinci kez başarısız sayılır. İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
 • Sınav evrakları yeterlik sözlü sınavını takip eden 3 (üç) iş günü içinde anabilim dalı tarafından, tutanakla Fen Bilimleri Enstitüsü'ne iletilir.
 • Sınavlar en fazla ilgili EYK tarafından belirlenen tarihler içerisinde doktora yeterlik komitesinin ilan ettiği tarih ve yerde yapılır.
 • Yeterlik sözlü sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü 
 • tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
   

 

 

Tez Önerisi Verme 

 • Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 (altı) ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yazılı olarak savunma tarihinden on beş gün önce tez izleme komitesine sunar ve tüm üyelerinin hazır bulunduğu komite önünde sözlü olarak savunur.
 • Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için öğrenciye bir ay süre verilir ve öğrenci yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen 3 (üç) iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
 • İkinci kez tez önerisi savunmasına girecek öğrenci, tez önerisinden başarısız olduğu tarihten itibaren, programa aynı danışmanla devam etmek isterse 3 (üç) ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştirmek isterse 6 (altı) ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Danışmanın ve tez konusunun değişmesi durumunda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulur.
 • Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, tez önerisi savunmasından başarısız sayılır.
 • Bir öğrenci en fazla iki kez tez önerisi savunmasına girebilir. Tez öneri aşamasında iki defa başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.
   

 

 

Tez İzleme Süreci 

 • Doktora tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez (Mayıs- Haziran ve Kasım-Aralık ayları arasında) toplanmak zorundadır.
 • Tez izleme komite toplantılarını, tez danışmanı organize eder.
 • Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine tez çalışmasının gelişimi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tüm üyelerinin hazır bulunduğu tez izleme komitesi toplantılarında sözlü olarak savunur. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek, değerlendirme raporu, bir tutanakla anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne 3 (üç) iş günü içinde iletilir.
 • Süresi içerisinde bir tutanakla tez çalışmasının gelişimi ile ilgili yazılı bir rapor sunmayan veya değerlendirme raporu Enstitüye iletilmeyen öğrenci, tez izleme raporundan başarısız sayılır.
 • Tez izleme ara rapor dönemini kapsayan süre boyunca sağlık raporu olan öğrenci ilgili rapor döneminde tez izleme raporundan muaf tutulmak için mazeretin oluştuğu tarihten itibaren 15 (onbeş gün) içinde anabilim dalı başkanlığına bir dilekçeyle başvurur. Anabilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci ilgili dönem tez izleme raporundan muaf tutulabilir.
 • Tez izleme raporundan üst üste 2 (iki) kez veya aralıklı olarak 3 (üç) kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 

 

Tez Teslim Süreci 

 • Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az 3(üç) tez izleme raporunun sunulması ve başarılı bulunması gerekir.
 • Öğrenci, tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini, tezden üretilmiş yayınlarını ve danışmanı tarafından tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte mezuniyet takviminde belirlenen süreler içerisinde enstitüye teslim eder. 
 • Enstitü, ilgili teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir.
 • Doktora tez savunma sınavı, jüri üyelerinin belirlendiği tarihten itibaren en erken 15 (onbeş) gün sonra ve en geç 1 (bir) ay içinde enstitünün uygun göreceği sınav salonlarında yapılır. Sınavın ne zaman yapılacağı, danışmanın önerisi gözetilerek ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenir ve doktora tez jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Tez savunma sınav tarihi ve zamanı ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından, öğretim elemanlarına, lisansüstü öğrencilerine ve alanın uzmanlarına dinleyici olarak katılabilmeleri için duyurulur.
 • Tez ve tezden üretilen yayınlar, doktora tez jürisinin  EYK tarafından belirlendiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde öğrenci tarafından jüri üyelerine tutanak ile teslim edilir.
 • Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve doktora tez jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.
 • Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden, tez ile birlikte sunulan yayınları ise tez çalışmasından üretilip üretilmediği açısından inceleyerek kişisel raporları hazırlar.
 • Toplantının ilk bölümünde tezin bilimsel olarak savunmaya uygun olmadığına veya yayınların tez çalışmasından üretilmediğinin oyçokluğu/oybirliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunmasından başarısız sayılır ve tez savunma sınavına alınmaz. Bu durum ayrıntılı bir tutanakla anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne iletilerek sınav sonlandırılır.
 • Tezin bilimsel olarak savunmaya uygun bulunması ve yayınların tez çalışmasından üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınır ve tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan ikinci bölüme geçilir.
 • Tez sınavı en az 60 dakika olup tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Karar aşamasında öğrenci ve dinleyiciler sınav salonundan dışarı çıkarılır.
 • Tez savunma sınavı bir ay içerisinde yapılmazsa, enstitünün onayı ile yedek jüri üyelerinin katılımı sağlanır ve ilk bir ayı takip eden iki hafta içinde tez sınavı yapılır.
 • Tez savunma sınavından sonra, jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla belgeler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyesi(leri) tarafından görüşleri içeren gerekçeli bir rapor hazırlanır.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 6 (altı) ay içinde gereğini yaparak danışmanı tarafından tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birilikte enstitüye tekrar tezini teslim eder ve teslimden sonraki süreç izlenir.
 • Jüri tarafından hazırlanan kişisel raporlar ve ortak tutanak, tez sınavını izleyen 3( üç) iş günü içinde enstitü anabilim dalı başkanlığınca  enstitü müdürlüğüne gönderilir.
 • Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin üniversiteyle ilişiği kesilir.
   

 

Başarısız Sayılma 

 • Program için tanımlanan azami süreler sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
 • Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
 • Öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredili/kredisiz ders yükünü yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 4 (dört) yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için 6 (altı) yarıyıl sonunda en az 3.00/4.00 AGNO ile tamamlayamayan, 
 • Azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan,
 • Yeterlik aşamasında 2 (iki) kez başarısız bulunan,
 • Tez öneri aşamasında 2 (iki) kez başarısız bulunan,
 • Tez izleme komitesi tarafından üst üste 2 (iki) kez veya aralıklı olarak 3 (üç) kez başarısız bulunan,
 • Tez savunma sınavına girmeyen ya da tez savunma sınavına girme şartlarını yerine getiremeyen,
 • Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.