LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 12-(1) Diğer yükseköğretim kurumlarının tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olan öğrenciler, yüksek lisans için en geç ikinci yarıyılın sonunda ve doktora için tüm dönemlerin sonunda ilgili enstitünün lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

(2) Yatay geçiş yapılabilecek tezli lisansüstü programları ve kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, ilgili Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

(3) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ilgili enstitülere yapılır.

(4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde sayılan fiiller nedeniyle disiplin cezası alanlar veya başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.

(5) Tezli lisansüstü programlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin;

  1. İlgili lisansüstü programın yatay geçiş başvuru dönemi için belirlenen asgari başvuru koşullarını sağlamaları,
  2. Birinci yarıyılın sonunda başvuranların; en az 3 (üç) dersten başarılı ve AGNO’sunun en az 3.00/4.00 olması,
  3. İkinci ve sonraki yarıyılların sonunda başvuranların en az 6 (altı) dersten başarılı ve AGNO’sunun en az 3.00/4.00 olması gerekir. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

ç) Yatay geçişle kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için en fazla 3 (üç) ders intibak ettirilebilir. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

d) Doktora/ Sanatta Yeterlik öğrencileri ilgili anabilim dalı ders intibak komisyonu önerisi ve EYK kararıyla derslerini, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez izleme raporlarını initbak ettirebilir. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

e) Yatay geçiş yapan lisansüstü öğrencilerinin öğrenim süresi, okuduğu üniversitede geçirilen süreler dahil edilerek hesaplanır. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

(6)* Başvurular Madde 10’da belirtilen esaslara göre değerlendirilir. (29.12.2021/12-15 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)