MSc. PROGRAMS
Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi, araştırma yöntemleri ve bilimsel etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
 

Tezli yüksek lisans süreci 

 

Tezli yüksek lisans ile ilgili genel mezuniyet koşulları 

 • Tezli yüksek lisans programı için tanımlı olan azami süre içinde (altı yarıyıl), ders/kredi koşullarını sağlamış olmak
 • AGNO’nun en az 2.50/4.00 olması
 • Tez sınavından başarılı olmak
 • Mezun olunmak istenilen yarıyılda uzmanlık alan ve tez dersi kaydının yapılmış olması
 • Tezli yüksek lisans programları için tanımlanan yayın şartının sağlanmış olması 
 • Tezin ciltlenmiş en az 3 (üç) kopyasının tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde enstitüye teslim edilmesi ve tezin şekil yönünden uygun olması gerekir. Öğrencinin dilekçe ile başvurması ve danışmanın onayı halinde, tez teslim süresi EYK kararı ile en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilir.
 • Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nihai nüshasının ilgili Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

Danışman Seçimi

 • Kayıt olan her öğrenci için Enstitü anabilim dalı başkanlığı önerisi ve EYK onayıyla bir tez danışmanı atanır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim dalı başkanı veya lisansüstü program yürütücüsü tarafından yapılır.
 • Öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin talebi, anabilim dalı görüşü ve ilgili EYK kararı ile tezli yüksek lisans programlarında, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı ataması yapılır. 
 • Tez danışmanı,  ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. 
   

Tez Teslim Süreci

 • Tezini tamamlayan öğrenci, mezuniyet takviminde belirlenen süreler içerisinde, tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini, tezden üretilmiş yayınlarını ve danışmanı tarafından tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte enstitüye iletilmek üzere ilgili anabilim dalına teslim eder.
 • Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez ilgili EYK’ye gönderilir.
 • Tez jüri üyelerinin ilgili EYK tarafından belirlendiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde, öğrenci hazırlamış olduğu tezinin bir kopyasını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder. Tez savunma sınavı, tezin jüri üyelerine tesliminden itibaren en erken 3 (üç) gün sonra ve en geç 1 (bir) ay içerisinde yapılmak üzere, sınav tarihi ve yerini belirten bir yazı danışman tarafından enstitüye iletilmek üzere ilgili anabilim dalına verilir.
 • Tez savunma sınavının ne zaman yapılacağı danışmanın önerisi gözetilerek ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenir ve jüri üyelerine bildirilir. Tez savunma sınav tarihi ve zamanı ilgili anabilim dalı tarafından, öğretim elemanlarına, lisansüstü öğrencilerine ve alanın uzmanlarına dinleyici olarak katılabilmeleri için duyurulur. En geç 1 (bir) ay içerisinde tez savunma sınavının yapılamaması halinde yedek jüri üyelerinin katılımı sağlanarak ve ilk 1 (bir) ayı takip eden 2 (iki) hafta içinde tez savunma sınavı yapılır. Sınav tarihinde yapılan bu değişikliğin gerekçesi ve yeni sınav tarihi danışman öğretim üyesi tarafından enstitüye bildirilir.
 • Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç 1 (bir) hafta içinde yazılı olarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye jüriye asıl üye olarak atanır.
 • Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden, tez ile birlikte sunulan yayınları ise tez çalışmasından üretilip üretilmediği açısından inceleyerek kişisel raporları hazırlar.
 • Tez sınavı en az 60 dakika olup, sınav tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez sınavı, dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Karar aşamasında ögrencinin ve dinleyicilerin dışarı çıkması gerekmektedir.
 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 (üç) iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
 • Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla 3 (üç) ay süre verilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanı tarafından tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile savunma tarihi-yerini bildiren bir yazıyı enstitüye iletilmek üzere ilgili anabilim dalına teslim eder. Tez, önerilen sınav tarihinde ve sınav yerinde aynı jüri önünde yeniden savunulur. Tezin ikinci kez teslimi sonrasındaki süreler için üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.
 • Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
 • Tezli ve tezsiz olarak eğitim verilen programlarda tezi reddedilen öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla anabilim dalı kuruluna bir dilekçe ile talepte bulunması halinde kendisine  EYK tarafından uygun görülmesi durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
   

Başarısız Sayılma

 • Program için tanımlanan azami süreler sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
 • Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
 • Lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredili/kredisiz ders yükünü dört yarıyıl sonunda en az 2.50/4.00 AGNO ile tamamlayamayan,
 • Azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan,
 • Tez savunma sınavına girmeyen ya da tez savunma sınavına girme şartlarını yerine getiremeyen,
 • Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.